Broj: 72/2017
Datum: 20.03.2017. godine
Na osnovu člana 9. Statuta JU Turistička organizacija Grada Trebinja broj 38/2017 od 06.02.2017. godine, v.d. Direktor JU Turistička organizacija Grada Trebinja raspisuje:
JAVNI KONKURS
za izradu suvenira Grada Trebinja
Predmet Konkursa
 1. Predmet Konkursa je izbor zvaničnog suvenira Grada Trebinja.
 2. Suvenir treba da bude odraz tradicije, kulturno-istorijske i materijalne baštine, te da izražava autentične prirodne i turističke vrijednosti i atraktivnosti Grada Trebinja;
 3. Suvenir treba da bude izrađen od materijala prema ideji autora, sa opisom izrade, veličine, boje i materijala od kojeg će se proizvoditi. Za izradu se mogu koristiti različiti materijali, npr. metal, keramika, kamen, terakota, drvo, staklo, papir, plastika i sl. Poželjno je da se za izradu suvenira koriste autohtoni materijali, tj. materijali koji su prepoznatljivi za Grad Trebinje, i sl.;
 4. Radovi mogu biti u nekoj od slijedećih formi:
 • Tradicionalni suvenir: ručni radovi, ukrasni i upotrebni predmeti od papira, tekstila, keramike, drveta, plastike, slame i sl., odjevni predmeti, vez, tkani predmeti, i sl.
 • Urbani suvenir: razglednice, okviri za fotografije, privjesci, podmetači za čaše, magneti, markeri za knjige, i sl.
 • Drugi upotrebni ili ukrasni predmeti: flaše, šolje, replike gradskih zdanja i drugih prepoznatljivih građevina ili autentičnih prirodnih vrijednosti Grada Trebinja, i sl.
 • Ostali predmeti ili radovi koji uključuju nove tehnologije-multimedija.
II Uslovi konkursa
 1. Pravo učešća na Konkursu imaju sva pravna i fizička lica. Članovi konkursne komisije i njihova bliska rodbina ne mogu biti učesnici Konkursa.
 2. Autor treba dostaviti jedan primjerak suvenira u originalnoj veličini i materijalu, sa objašnjenjem ideje, a dostavljanje prijedloga vrši se na slijedeći način:
 • a) U zatvorenoj koverti (kutiji) sa naznakom „Konkurs za suvenir Grada Trebinja“, dostavlja se suvenir sa šifrom autora, anonimno bez imena i oznaka autora;
 • b) U posebnoj, zatvorenoj koverti, priloženoj uz kovertu ili kutiju, označenu istom šifrom, dostavljaju se kontakt podaci o autoru uz naznaku „Suvenir – podaci o autoru“ sa slijedećim podacima:

– podaci o autoru (ime, prezime, JMBG, adresa, broj telefona, e-mail),
– bopis materijala i postupak izrade i pakovanja,
– bizjava da je predloženi rad djelo autora uz potpis.

 1. Svaki autor može dostaviti više prijedloga. U tom slučaju svaki rad mora biti dostavljen kao posebna pošiljka i na način utvrđen u tački II-2 ovog Konkursa.
 1. U slučaju da suvenir bude izabran, autorska prava, odnosno pravo na komercijalno iskorištavanje istog prelaze na JU Turistička organizacija Grada Trebinja, pod uslovima koji će biti regulisani posebnim ugovorom.
II Kriterijumi Konkursa
 1. Suvenir Grada Trebinja treba da predstavlja proizvod prilagođen masovnoj proizvodnji, namjenjen turističkoj promociji Grada Trebinja, različite materijalne vrijednosti, koji će cijenom biti prihvatljiv na slobodnom tržištu.
 1. Suvenir Grada Trebinja treba da zadovolji umjetničke i proizvodne standarde.
 1. Suvenir Grada Trebinja treba imati elemente prepoznatljivosti lokalne sredine i biti odraz tradicije, kulturno-istorijske i materijalne baštine Grada Trebinja.
 1. Za izradu se mogu koristiti različiti materijali (npr. keramika, metal, glina, gips, vosak, kamen, terakota, drvo, tekstil, staklo, plastika, papir, i sl.).
IV Komisija za izbor suvenira
 1.  Direktor JU Turistička organizacija Grada Trebinja imenuje Komisiju za izbor suvenira Grada Trebinja. Komisija obavlja postupak izbora suvenira i sastavljena je od stručnih lica iz oblasti turizma, umjetnosti, etnologije, lokalne administracije, medija i sl.
 1. Komisija će pri izboru vrijednovati:
 • kvalitet ukupnog koncepta,
 • prepoznatljivost,
 • veza sa tradicijom i kulturnim nasljeđem,
 • originalnost i inovativnost,
 • tehnička izvodljivost i mogućnost serijske proizvodnje,
 • praktičnost i moguća primjena u svakodnevnoj upotrebi,
 • ekonomska pristupačnost proizvoda.
V Nagrade
 1. Ukoliko Komisija za izbor suvenira Grada Trebinja utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovoljavajući, donijeće se odluka o dodjeli novčane nagrade za najbolji suvenir u iznosu od 1.000,00 KM, a za one koji uđu u uži krug robne i materijalne nagrade. Predviđena je mogućnost da se sa autorom nagrađenog rješenja, ukoliko autor može proizvoditi suvenir  koji je nagrađen i otkupljen, sklopi Ugovor o izradi suvenira. Za realizaciju izrade suvenira biće sklopljen poseban Ugovor.
 1. Ako Komisija odluči da nijedan od prispjelih prijedloga ne zadovoljava kriterijume Konkursa, Komisija zadržava pravo da ne izabere nijedno rješenje, kao i eventualnu mogućnost preraspodjele konkursnih nagrada.
 1. Isplatom nagrade autora, autorska prava prelaze na JU Turistička organizacija Grada Trebinja.
 1. Ukoliko se naknadno utvrdi da je izabrani suvenir plagijat, Komisija zadržava pravo da poništi Odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.
VI Rok za dostavljanje rješenja i donošenje odluke o izboru
 
 1. Prijedloge dostaviti u roku od četrdest pet (45) dana od dana objave na web stranici JU Turistička organizacija Grada Trebinja. Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije JU Turistička organizacija Grada Trebinja (Marin dvor), Turističkog informativnog centra (Dučićeva ulica, pod Platanima) ili putem pošte na adresu: JU Turistička organizacija Grada Trebinja, Preobraženska bb (Marin dvor), 89.101 Trebinje.
 1. Radovi koji budu dostavljeni poslije navedenog roka, kao i radovi koji ne budu dostavljeni u formi i na način pod uslovima utvrđenim u tački II-2 ovog Konkursa, neće biti ocjenjivani.
 1. Svi učesnici će biti obavješteni o rezultatima Konkursa.
 1. Svojom prijavom učesnici neopozivo prihvataju sve uslove Konkursa.
Sve dodatne informacije zainteresovani mogu pronaći u prostorijama JU Turistička organizacija Grada Trebinja na Marin dvoru i u prostorijama Turističkog informativnog centra u ulici Jovana Dučića bb (kod Platana), te na brojeve telefona +387 59/273-410; 273-120.
Vrijeme i mjesto prgolašenja najboljih kao i svečana dodjela nagrada biće naknadno objavljeni na sajtu www.trebinjeturizam.com i zvaničnoj facebook stranici JU Turistička organizacija Grada Trebinja. (https://www.facebook.com/turisticka.organizacija.trebinje/?fref=ts)